Nieuwjaarswensen wnd. stafhouder Moerman

Waarde Confraters,

We rechten onze rug!

We kijken zo hard uit naar 2021 als jaar van de herleving. Een fresh start voor iedereen, niet alleen voor onze gezondheid, onze economie en ons sociaal leven, maar ook voor de advocatuur en onze Gentse balie in het bijzonder.

2021 wordt Uw jaar. Daarin wil uw balie u ten volle ondersteunen.

In de nieuwsbrief van 03 september heb ik opgeroepen om werk te maken van een positieve beeldvorming van de Gentse balie en haar leden.

De aanzet daartoe is gegeven, niet in het minst met onze Openingsconferentie. Mr. Stephane Criel en de Vlaamse Conferentie hebben in het voordeel van ons allen een bijzondere prestatie geleverd. Dit unieke event kreeg positieve weerklank binnen onze balie, bij andere balies, bij de magistratuur, in de krant en de sociale media. Ik denk ook aan de bijdrage van de Commissie van Stagiairs om een digitale Q&A te organiseren met een magistraat, aan de niet aflatende inspanningen van onze Gentse delegatie schuldbemiddelaars die inhoudelijk tot op het hoogste niveau aansturen en sensibiliseren, of aan de hartverwarmende oproep van mr. Natalie Aernoudts voor de (w)armste week.

Dit zijn initiatieven die ons allen inspireren.

Deze positieve aanzet krijgt opvolging in 2021.

Verschillende projecten liggen in het vuur en krijgen heel snel concrete vorm.

Uw balie zal verder vernieuwen, maatschappelijk relevante thema’s aankaarten op diverse fora en aanwezig zijn in het debat. We gaan niet voor het grote gelijk, wel voor debat, verbetering en vooruitgang.

Als u nog geen lid bent van onze fb-pagina of ons nog niet volgt op LinkedIn; dit is een wake up call. U mist relevante info en evoluties.

Enkele pertinente wijzigingen van het lokale baliereglement worden snel gestemd in onze raad. Nu reeds staat vast dat de baliebijdrage voor tableau-advocaten (2 200 euro) niet zal stijgen. De baliebijdrage voor onze stagiairs is vastgesteld op 1 400 euro. Deze begroting wordt verantwoord door de jaarlijkse stijging van de premies aan collectieve voorzieningen en is nog steeds de laagste baliebijdrage die in het Vlaamse balie-landschap te vinden is.

Uw balie staat ter uw beschikking, ondersteunend en sensibiliserend.

Wij zullen ook een actiever beleid voeren inzake de bescherming van onze advocaten in gevallen waar zij in de uitoefening van hun beroep het slachtoffer worden van belaging, bedreiging, laster, eerroof, … U moet Uw taak in alle vrijheid kunnen uitoefenen en het is niet aanvaardbaar dat advocaten omwille van de uitoefening van hun job het slachtoffer worden van intimidatie, geweld of andere misdrijven.

Verkeert u in zulke situatie; meldt het ons en samen treden we daar tegen op.

Verschillende opleidingen komen Uw richting uit : media-training, work-life-balance, bemiddeling, deontologie …

En laat ons vooral niet vergeten om in 2021 het sociale weefsel van onze balie te herstellen. De evoluties in 2020 hebben er ongewild toe geleid dat de maatschappij harder is geworden en minder persoonlijk.

Laten we voortaan nog meer en beter doen wat ons in 2020 zo moeilijk werd gemaakt: contact houden, communiceren, menselijkheid tonen, empathie. , .. en steeds en overal: vriendelijkheid.

Balie Gent recht haar rug. Samen. Stroomopwaarts als het moet.

Bewaak uw gezondheid, uw naasten, de belangen van Uw cliënt en de rechtstaat.

Ik wens u daarin, samen met alle leden van de raad, alle succes.

Gelukkig nieuwjaar beste confrater.

01 januari 2021
uw vicestafhouder
Marnix MOERMAN
wnd. stafhouder balie Gent

Ook interessant

VERKIEZINGEN

Geachte Confrater, In toepassing van art. 7.3 Reglement balie Gent heb