ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. De rechtsverhouding tussen de Orde der Advocaten bij het Hof van Beroep te Gent (hierna de Orde van Advocaten Gent) en eenieder die een aankoop wenst te verrichten via de website www.baliegent.be, wordt uitsluitend beheerst door de onderstaande algemene verkoopsvoorwaarden.

  Door het plaatsen van een bestelling op de website bevestigt de koper uitdrukkelijk de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden te hebben gelezen, goedgekeurd en aanvaard.

 2. De Orde van Advocaten Gent biedt via haar website prestaties en producten aan onder de vorm van het verschaffen en verkopen van informatie via papieren en/of elektronische dragers alsook het organiseren van studiedagen en opleidingen, en elke variant daarvan en/of elk ander product of dienst die zij in de toekomst zou ter beschikking stellen op haar website.

 3. De overeenkomst wordt afgesloten op het ogenblik dat de bestelling wordt bevestigd door de koper.

 4. 4.1 De Koper heeft het recht om zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt

  voor diensten (inclusief opleidingen en seminaries): 14 dagen voordat de opleiding zal plaatsvinden. Ingeval de inschrijving herroepen wordt minder dan 14 dagen voorafgaand aan de opleiding wordt de volledige prijs aangerekend. Ingeval de inschrijving wordt herroepen meer dan 14 dagen voorafgaand aan de opleiding wordt een terugbetaling voorzien onder aftrek van een administratiekost van € 20,00.

  voor goederen: 14 dagen na de dag waarop de koper of een door de koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt;

  4.2 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de koper de Orde van Advocaten Gent via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of per e-mail) op de hoogte stellen van zijn/haar beslissing de overeenkomst te herroepen. Dit kan eveneens door gebruik te maken van het in bijlage 2 van het boek VI van het Wetboek Economisch recht voorziene Modelformulier.

  Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het voor de koper om zijn/haar mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

  4.3 Als de koper de overeenkomst herroept, ontvangt hij/zij alle betalingen die hij/zij tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat de Orde van Advocaten Gent op de hoogte is gesteld van de beslissing van de koper om de Overeenkomst te herroepen, van de Orde van Advocaten Gent terug. De Orde van Advocaten Gent betaalt de koper terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de koper de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de koper uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. Er zullen de koper geen kosten in rekening worden gebracht in verband met de terugbetaling, tenzij deze zouden gepaard gaan met een ander betaalmiddel dat door de koper is voorgesteld en waarmee de Orde van Advocaten Gent heeft ingestemd.

  4.4 De Koper kan zich, naast de gevallen opgesomd in artikel VI. 53 van het Wetboek Economisch Recht, tenslotte niet beroepen op zijn/haar herroepingsrecht indien:
  het bij de bestelde producten om studiedagen of opleidingen gaat die reeds hebben plaatsgevonden;
  de geleverde producten op maat werden gemaakt naar de aanwijzingen en wensen van de koper;

  de geleverde producten van persoonlijke aard zijn;
  bij overmatige terugzendingen van bestellingen door de koper behoudt de Orde van Advocaten Gent zich het recht voor om toekomstige bestellingen te weigeren.

 5. Betaling dient te gebeuren binnen een termijn van 15 dagen. Bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verhoging van 10% verschuldigd ten titel van schadevergoeding met een minimum van
  € 125,00; meer de interesten conform de wet van 2 augustus 2002 ter bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.Denk eraan dat het transactiebedrag op het moment van de transactie rechtstreeks bij uw kredietkaart in rekening wordt gebracht.

 6. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt enkel met oog op verwerken van de aankoop of het verwerven van toegang tot de activiteit waarvoor wordt ingeschreven.

 7. De rechtbanken verbonden aan de maatschappelijke zetel van de Orde van Advocaten Gent zijn de territoriaal bevoegde rechtbanken.