Erelonen en kosten

Een advocaat rekent voor zijn diensten een ereloon aan, en ook de kosten die gemaakt werden om jouw dossier te behandelen.  En betaal je die altijd zelf?

Erelonen

Dit is is de vergoeding die je betaalt voor de inhoudelijke prestaties die jouw advocaat levert. Dat ereloon kan op meerdere manieren worden aangerekend en de advocaat bepaalt dit zelf. Zo kan hij het ereloon bepalen:

 1. via een uurtarief: de advocaat vermenigvuldigt het aantal uren dat hij aan de zaak heeft gewerkt met het uurtarief dat je bent overeengekomen.  Het uurtarief kan afhangen van de spoedeisendheid van de zaak, de deskundigheid van de advocaat, de ervaring van de advocaat, de aard van de zaak,…

   

 2. in functie van de waarde van de zaak: als cliënt betaal je een afgesproken percentage op het bedrag waarover het geschil gaat.

   

 3. tegen een vast bedrag: je komt met de advocaat een totaalbedrag overeen voor de behandeling van de volledige zaak of een deel van de zaak.

   

 4. op basis van een abonnement: dit wordt vaak gebruikt door bedrijven die verschillende zaken aan dezelfde advocaat geven.

Weet dat je hierover met je advocaat een ereloonovereenkomst kan sluiten. De Orde van Vlaamse balies heeft een modelcontract opgesteld dat je hier kan raadplegen. Maak dus goede en correcte afspraken en spreek alles goed door met je advocaat; zo vermijd je discussies nadien.

De advocaat is btw-plichtig. Op kosten en erelonen betaal je 21% btw.

No cure, no pay? Niet in België

In sommige landen is het toegestaan dat de advocaat wordt betaald wanneer hij de zaak wint en geen vergoeding krijgt wanneer hij verliest.  Dit systeem staat bekend als ‘no cure no pay’. Hierbij heeft de advocaat een persoonlijk financieel belang en komt zijn noodzakelijke onafhankelijkheid in het gedrang. 

Daarom is in België een ‘no cure no pay’ regeling over de erelonen niet toegestaan.

Kosten van kantoor & gerecht

De erelonen dienen te worden onderscheiden van de kosten die jou als  cliënt worden aangerekend. De kosten zijn de uitgaven die de advocaat voor jou heeft gedaan en ze  kunnen worden onderverdeeld in algemene kosten/kantoorkosten en specifieke kosten/gerechtskosten:
Kantoorkosten:

Deze kosten variëren in functie van de kantoororganisatie. Het is gebruikelijk dat de volgende kosten worden aangerekend:

 • een “dossierrecht”: de kost voor het aanleggen van het dossier (inclusief het bijhouden tot 5 jaar na het afsluiten van het dossier), het onderhouden van een klassement, het bijhouden van boekhoudkundige en andere administratieve fiches.
 • secretariaatskosten: kosten voor de verwerking van briefwisseling en administratie, hard- en software, telefonie, …
 • verplaatsingen die specifiek voor de behartiging van jouw dossier worden gemaakt.
Gerechtskosten:

De gerechtskosten worden aan de cliënt doorgerekend aan de werkelijke kost.  Het gaat om uitgaven die werden gemaakt ten behoeve van de zaak, zoals kosten van de dagvaarding (betaald aan de deurwaarder) en de uitvoering van het vonnis (betaald aan de deurwaarder) of griffierechten (betaald aan de rechtbank).  Hetzelfde geldt voor de kosten van de deskundige. Gerechtskosten zijn vrij van btw.

Wie betaalt de kosten van jouw advocaat?

Er zijn verschillende antwoorden mogelijk op deze vraag:

 • tenslotte is er ook de rechtsplegingsvergoeding: de wettelijk bepaalde vergoeding die door de rechter wordt opgelegd aan de partij die in het ongelijk is gesteld teneinde bij te dragen in de advocatenkosten  van de partij die in het gelijk is gesteld.
 

Voor eigen rekening? 

Kom je niet in aanmerking voor de bijstand van een pro deo advocaat of heb je geen rechtsbijstandverzekering dan zal je de erelonen en kosten zelf moeten betalen.

Maak hierover vooraf duidelijke afspraken.

Wat bij betwistingen?

Als je merkt dat het niet meer mogelijk is om zelf met je advocaat een discussie over de erelonen of de kosten  op te lossen, weet dan dat er andere mogelijkheden zijn om een oplossing te bekomen:

Ombudsdienst LIGECA

LIGECA is de ombudsdienst voor geschillen tussen consumenten en hun advocaat. Zowel de consument als de advocaat kunnen van deze mogelijkheid gebruik maken.

De bevoegdheid van LIGECA is niet beperkt tot discussies inzake erelonen maar kan verder gaan; uitgesloten zijn tuchtrechtelijke inbreuken, waarvoor je terecht kan bij de stafhouder van de balie van je advocaat.

Op de website van LIGECA vind je meer tekst en uitleg.

Arbitrage inzake erelonen

Je kan (tegen betaling van 150,00 euro) er voor kiezen om  de staat van kosten en erelonen van je advocaat te laten beoordelen door een arbiter.  Deze arbitrage wordt georganiseerd door de balie op voorwaarde dat alle betrokken partijen akkoord zijn en een overeenkomst in die zin ondertekenen.

Je vermijdt hierdoor een gerechtelijke procedure. Zelfs indien je reeds betrokken bent in een procedure kan je nog steeds kiezen voor arbitrage.

De beslissing is bindend voor jou en voor je (voormalige) advocaat.

Deze arbiters zijn aangeduid door balie Gent en zijn vertrouwd met ereloondiscussies.

Advies van de raad van de orde

Komt je discussie toch voor de rechtbank? Dan kan de rechtbank beslissen om over de staat van erelonen en kosten advies in te winnen bij de raad van de orde.  De partijen krijgen de gelegenheid hun standpunt toe te lichten en het advies wordt aan de rechtbank bezorgd. Dat advies bindt de rechtbank niet.

In het kader van de besprekingen die aanleiding geven tot het advies, zet balie Gent ook steeds meer in op en bemiddelende rol door de adviesverleners. Er worden daarom ook vaak minnelijke regelingen getroffen, waardoor de rechtbank niet verder meer betrokken moet worden.

Stafhouder

De stafhouder is de deontologische overste van de advocaten van zijn balie. Hij is ‘de baas’ waar je onder meer terecht kan met bedenkingen, klachten, verzoeken tot tussenkomst.  Hij heeft behoudens in gevallen van misbruik geen mogelijkheid om in te grijpen in ereloondiscussies: dit blijft in de regel een bevoegdheid van de burgerlijke rechtbank.

Formulier tot tussenkomst.