Wat kan een advocaat voor jou doen?

advies verlenen- onderhandelen – bijstand verlenen – vertegenwoordigen – verdedigen – pleiten – bemiddelen – enz.

Een advocaat kan je wellicht helpen op meer vlakken dan je dacht Hierna vind je een korte  introductie tot het takenpakket

Adviseren en onderhandelen

Een advocaat heb je niet enkel nodig eens het conflict al ontstaan is.Vraag tijdig en vooraf advies.

Met een beperkte kost voor het gewenste advies kan je soms heel wat problemen voorkomen, beperken of  sneller oplossen omdat je beter geïnformeerd bent en gerichter aan de slag kan. 

De advocaat is ook een getraind onderhandelaar en kan voor jou het woord voeren. Waar de communicatie is vastgelopen, kan hij pogen deze te herstellen. Bij de verdere gesprekken en onderhandelingen kan hij jou begeleiden naar een op maat gemaakte oplossing die ook op juridisch correcte en sluitende manier op schrift wordt gesteld.

Bijstaan en verdedigen​

Is het conflict of een procedure onvermijdbaar?  De advocaat staat klaar om jou te begeleiden in alle stappen van het conflict of het proces. 

De advocaat zal je informeren over de procedure, de vormvereisten, de tijdslimieten, de slaagkansen, de risico’s, de kosten van het proces en van de bijstand (je kan een overeenkomst sluiten over de erelonen van de advocaat) en de alternatieve geschillenregelingen… 

Werd je aangehouden, moet je verhoord worden of ben je gedagvaard voor de correctionele rechtbank? De advocaat staat jou bij voor en/of tijdens de verhoren, verdedigt je in strafzaken of vertegenwoordigt je in eender welke andere procedure. 

Professionele bijstand in een gerechtelijke of administratieve procedure is een grote meerwaarde en biedt jou de garantie dat jouw stem en standpunt worden gehoord.

Bemiddelen

Een advocaat kan ook worden aangesteld in andere / bijkomende hoedanigheden, zoals bv. om als erkend bemiddelaar op te treden in geschillen. 

Bemiddeling kan een alternatief zijn voor een proces; het is een manier om tot een oplossing te komen voor een geschil zonder dat een uitspraak  nodig is. 

De oplossing van het geschil wordt niet opgelegd aan de partijen maar ze wordt door de partijen zelf gevonden als resultaat van een bemiddelingstraject waarin ze begeleid worden door een erkend bemiddelaar. 

De bemiddelaar is  geen scheidsrechter en beslist dus niet. Hij helpt de partijen in hun zoektocht naar een oplossing.  De bemiddelaar stelt zich daarbij steeds neutraal en onafhankelijk op en is gebonden door een geheimhoudingsplicht.

Tussen de partijen en de advocaat-bemiddelaar wordt een bemiddelingsovereenkomst gesloten. Partijen kunnen zich tijdens de bemiddeling nog steeds  laten bijstaan door hun advocaat.

Bemiddeling is gebaseerd op enkele principes: ze is vrijwillig, vertrouwelijk en veronderstelt van partijen de wil om tot een oplossing te komen 

Wanneer een akkoord wordt bereikt, wordt dit op papier gezet. Dat akkoord kan slaan op de volledige betwisting, of op een deel ervan.  De bemiddelaar kan helpen bij het opstellen van dit bemiddelingsakkoord, dat enkel tot stand kan komen met de volledige instemming van alle partijen. 

Een overzicht van alle erkende bemiddelaars (ook niet-advocaten) kan je vinden op https://www.fbc-cfm.be/nl/zoeken-naar-een-bemiddelaar .

De collaboratieve advocaat

Sinds kort kan de advocaat ook optreden in een collaboratieve onderhandeling. Die heeft tot doel een geschil op te lossen door te onderhandelen en zo te komen tot een minnelijk akkoord.

Elke partij wordt bijgestaan door een collaboratieve advocaat, die daar specifiek voor is opgeleid.

Meer informatie vindt u hier.

De advocaat als gerechtelijk mandataris

Advocaten kunnen worden aangesteld om op vraag van de rechtbanken een specifieke taak te vervullen.  Zij treden dan niet op als raadsman van een burger of een onderneming maar hebben een specifieke, wettelijk bepaalde opdracht te vervullen die in het vonnis wordt toegelicht.

Zo kunnen advocaten aangesteld worden als:

– curator over faillissementen of onbeheerde nalatenschappen 

– sekwester of gerechtelijke bewaarnemers 

– schuldbemiddelaar

– bewindvoerder

– voogd ad hoc 

– lasthebber ad hoc

– arbiter, ..

Erelonen & Kosten

Een advocaat rekent voor zijn diensten een ereloon aan, en ook de kosten die gemaakt werden om jouw dossier te behandelen.  En betaal je die altijd zelf?