U komt toch pleiten meester?

De voorzitter van De Ondernemingsrechtbank, mevrouw De Braekeleer vraagt uw aandacht voor het volgende:

Graag wil ik jullie meedelen dat onze website (ressortelijk) werd geüpdated.

Hierbij vindt u de link:

https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/ondernemings-rechtbank-gent

Voor het eerst vindt u thans de fixatietermijnen terug van alle kamers in onze rechtbank die zetelen in het gemeenrechtelijk contentieux. U gaat naar de rubriek “de rechtbank” en daarna vindt u deze terug onder de rubriek “Organisatie” in de kolom links.

In dit verband vraag ik graag uw aandacht voor het volgende.

Wij streven er zeer hard naar om, niettegenstaande het capaciteitsgebrek in de rechtbank, de doorlooptijden voor de rechtzoekende beperkt te houden.

Het is dan ook van het grootste belang dat door de rechtbank verleende pleitdata worden gerespecteerd.

In dat verband signaleren magistraten mij zeer vaak dat advocaten daags voor de zitting of zelfs op de zitting meedelen nog bijkomend te willen concluderen en/of om een of andere reden om uitstel verzoeken daar waar dit al veel eerder had kunnen worden opgemerkt of gevraagd. Het is niet uitzonderlijk dat dit gebeurt omdat men vergeten is om tijdig de agenda te checken en pas daags voor de zitting vaststelt dat men nog wil onderhandelen of bijkomend concluderen.

Het wegvallen van een zaak – kort voor de gefixeerde pleitdag – impliceert een onherroepelijk capaciteitsverlies voor de rechtbank aangezien deze zitting op dat ogenblik niet meer kan opgevuld worden met een andere zaak. Dat is bijzonder jammer en daar is de rechtzoekende finaal de dupe van.

Een andere kwestie die een snelle beslechting van geschillen bemoeilijkt, is de gewoonte om te gemakkelijk om conclusiekalenders te vragen en het – in het licht van een efficiënte rechtsbedeling – te laat opwerpen van verdelingsincidenten of bevoegdheidsincidenten.

Dergelijke excepties worden idealiter bij de inleiding opgeworpen en niet pas nadat conclusietermijnen worden verleend.

In dat verband durven wij de balie ook verzoeken om,  wanneer er dan toch een verdelingsincident wordt opgeworpen na toepassing van artikel 747 Ger.W., daar expliciet de aandacht op te vestigen van zowel de rechtbank als de tegenpartij.

In dat geval zal ernaar gestreefd worden om het incident te behandelen voor het verstrijken van de conclusietermijnen.  

Uit diverse informatiebronnen blijkt dat ondernemers (en ongetwijfeld ook niet-ondernemers) bij de afhandeling van gerechtelijke geschillen het meest belang hechten aan de snelheid waarmee ze een uitspraak of een oplossing kunnen krijgen.

Mag ik u vanuit die optiek verzoeken om de balie attent te maken op de hiervoor geschetste problematiek zodat we gezamenlijk kunnen werken aan het bespoedigen van de beslechting van gerechtelijke geschillen, hetzij via de klassieke procedure hetzij via alternatieve geschillenbeslechting (KMS)?

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Ook interessant

Slotevent Balie Gent

Het einde van het gerechtelijk jaar 2023-2024 nadert en geen betere manier om dit in schoonheid af te sluiten dan op het SLOTEVENT BALIE GENT 2024.

Kom gezellig een glaasje drinken en een hapje eten om de start van het gerechtelijk verlof te vieren.

IGO Lex: periodieke editie mei 2024

Via deze periodieke juridische nieuwsbrief wil het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) u informeren over (nakende) wetgeving en activiteiten binnen zowel de diverse arrondissementen van justitie als bij de nationale en internationale instellingen die haar omringen.

Verkiezingen 2024

We gaan de laatste week in om te kandideren voor de verkiezing van
• stafhouder
• vice-stafhouder
• leden van de raad van de orde
• afgevaardigden in de algemene vergadering van de OVB.

Laat u horen, stel u kandidaat, neem deze mogelijkheid met uw beide handen.

Wenst u iets te publiceren?

Heb je een vraag of iets te melden aan de stafhouder en het team van Balie Gent? Laat uw berichtje hieronder achter.